malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Fågelfakta

Lagar

DFS 2005:8 saknummer L80:

Det finns en del lagar, paragrafer, förordningar, och direktiv som berör fågelinnehav och uppfödning. Det är inte helt lätt som lekman att bena ut vad som gäller. Vi kan börja med den såkallade L80 som kommer ifrån DFS 2005:8 saknummer L80 som är Djurskyddsmyndighetens författningssamling, den innehåller föreskrifter om ändringar i Djurskyddsmyndighetens DFS 2005:8 föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16), den handlar i stort om villkor för fågelhållning, uppfödning och försäljning. I korthet och det viktigaste med denna förordning är för oss fågelhållare att bygga burar som är större än den minsta tillåtna storleken, DFS 2005:8 saknummer L80 sidan 38 Berör just detta givetvis får burarna gärna vara större än vad som anges, för att fåglar skall må så bra som möjligt. Förordningen gäller även äldre burar, i vissa fall måste man uppgradera sina burar och voljärer för att uppfylla dessa krav.

Citesregler:

Cites (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) är en konvention av internationella överkommelser mellan olika länders regeringar som är till för att skydda hotade arter i både djur och växtlivet. Cites startade i början av 1960-talet pga. att arter som elefant, tiger började försvinna allt mer, samtidigt som en allt mer överkonsumtion av t.ex. träslag som används i musikinstrument tillverkning. I vissa fall var det förändringar i habitat som är miljön där en viss växt- eller djurart levde, förändringar genom stor avverkning av skog, industriella utsläpp där växthuseffekten förändrar klimatet. Djur som fåglar har fångats i vilt tillstånd och skeppats i stora mängder till Europas fågeluppfödare. Dessa faktorer och säkert många fler har gjort att vissa arter blivit utrotningshotade, en del har till och med utrotats. Idag skyddas över 30000 olika arter i de 175 medlemsländerna. Cites träde i kraft den 1 juli 1975. Europeisk unionen (EU) kommissionsförordning som bygger sina beslut på rådets förordning 338/97 från 9 dec1996 och kommissionens förordning 865/2006 från den 4 maj 2006. Dessa två förordningar utgör den juridiska strukturen för alla EU-myndigheter och reglerar såväl internationell som intern handel med vilda djur och växter inom EU. Från dessa förordningar har de klasser mellan A-D som vi är mer bekanta med skapats. EU har striktare regler och omfattar fler arter än Cites globalt. I Sverige är det jordbruksverket som är beslutande myndighet i Cites ärende.

Appendix I (EU:s bilaga A) inkluderar arter som hotas av utrotning. Handel med dessa arter tillåts endast under exceptionella omständigheter som främjar arten fortlevande.

Appendix II (EU:s Bilaga B-D ) Inkluderar arter som inte nödvändigtvis är hotade av utrotning, men ändå måste kontrolleras för att undvika ökad handel med arten mer än vad som är kompatibel för att de skall överlevnad.

Appendix III (EU:s Bilaga B-D ) innehåller arter som är skyddade i minst ett land, som i sin tur har frågat andra cites anslutna länder om assistanse för att kontrollera handeln med arten. Förändring från appendix III följer en bestämt distinkt förfarande från ändringar till bilagorna I och II, som varje part har rätt att göra ensidiga ändringar till .

Hur fungerar då Cites och hur påverkar det oss. Arterna som innefattas av Cites är listade i tre olika nivåer beroende på vilket skydd som arterna i respektive grupp behöver. Mer information om de olika nivåerna finner du på jordbruksverkets hemsida Djur som innefattas av Cites lista A behöver tillstånd från jordbruksverket för att få ingå i kommersiell handel. Skall en A-listad fågel ingå i kommersiell aktivitet, så är uppfödare/säljaren som är skyldiga att ansöka och eller tillhandahålla Citesintyg vid försäljning, annonsering och andra kommersiella aktiviteter. Även köparen av en Cites listad A fågel har ett visst ansvar för den arten man köper, ett Cites intyg skall följa med vid köpet. Vilka arter som innefattas av de olika nivåerna kan du se under länken Statens jordbruksverk. Mer information om hur det fungera i övriga världen finns på den engelskspråkiga sidan http://www.cites.org/.

Djurskyddslag (1988:534): Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap som ex. Djurförsök.

Djurskyddsförordning (1988:539): Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (1988:534).

Djurskyddsförordning DFS 2005:8 Saknummer L120: Den handlar om kravet på tillstånd för verksamhet med sällskapsdjur.

Djurskyddsförordningen DFS 2006:1 Saknummer L120:1:Om kravet på tillstånd enligt för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur.

Statens jordbruksverks föreskrift SJVFS 2004:51 Saknummer J 13A: Om införsel av sällskapsdjur.

Länsstyrelsen om djurskyddskontroll: Om vem som ansvara för granskning av djurstallar och djuranläggningar.

Epizootilag (1999:657): berättar om våra skyldigheter vid sjukdomsfall som innefattas av Epizootilagen.

Artskyddsförordning (2007:845): Berör Cites, import, export, reimport, fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet.

Statens miljöförvaltning: Riktvärden för bullernivå inomhus

MBF - Fågelfakta