malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Fågelfakta

Att tänka på när man är fågeluppfödare

Att köpa en fågel för uppfödning kräver en del tankar om vilken och vilka arter du har intresse i och vilka arter du har i ditt existerande fågelhåll Liksom för tamfåglar gäller också regler om burens storlek enligt lagen DFS 2005:8 saknummer L80. På Jordbruksverkets hemsida står följande och det är du som fågelhållare som har det fulla ansvaret för att burarna uppfyller dessa krav. "Burfåglar behöver ha gott om plats att röra sig på. Bredden på utrymmet där en fågel vistas ska vara 2x fågelns längd, dock minst 45cm. Djurskyddsföreskrifterna anger hur stora burarna minst ska vara. En bur får gärna vara större men aldrig mindre än vad L80 tabellen anger". Den minsta buren som i dag får användas är (L X B X H) 70x45x60cm.

Uppfödarens villkor är inte riktigt samma som för den som håller en eller två tamfåglar. Burens storlek skall ha en sådan storlek att den uppfyller L80 både för föräldraparet samt deras ungar i kullen. Normalt kan man önska att fåglarna skall ha en bur som har den längd att de kan träna upp sin bröst muskulatur och koordination på vingarna, samt att behålla den flygförmågan när de är flygga. Olika arter har olika behov från den minsta finken till den största arapapegoja. Det är även stora skillnader i vilket foder de äter samt skillnader i häckningsbeteende och det sociala beteende kan variera markant. De flesta uppfödare känner väl till artens behov och delger gärna sina kunskaper när man införskaffar en ny art till sin fågelhållning. Vägen till framgång kan vara svår, det finns ett stort urval av vilka foder man skall använda, holkar, osv. Det finns många åsikter vad som är bäst för arten ifråga och en del uppfödare lyckas bättre än andra men det förringar inte de som får ett sämre resultat. Man har inte alltid samma förutsättningar när det gäller att hålla fåglar på sin tomt. Alla uppfödare vill dock alltid fåglarnas bästa i första hand. Om du nu har bestämt dig för att bli uppfödare och planerar din fågelhållning kan jag starkt rekommendera att du går med i Malmö burfågelförening, där kan du få kontakt med mycket erfarna fågel människor och uppfödare, som kan rekommendera dig en bra och trevlig fågel. Köp din fågel av en uppfödare ansluten till förbundet Svensk fågelhobby de är seriösa och informera dig om vad just den art som du är intresserad av har för behov, vilket foder du skall ge den osv.

När det gäller tomten, grannar och bygglov så finns det att och annat att fundera på. Avstånd till närmaste granne, tål verkligen grannskapet den fågelhållning som du planerar. Vissa arter är högljudda, andra är tysta, en del skriker andra sjunger. Den kräva olika utrymme som du måste ha i din trädgård. För en lyckad fågelhållning och god grannsämja bör du ansöka om tillstånd för fågelhållning och bygglov för dina voljärer. Mer info om detta finns under länken "Bygga". På Jordbruksverkets hemsida finns de flesta viktiga regler och lagar som man skall följa och som även kan vara bra att veta när man planerar, var och hur man skall bygga voljärer och fågelhuset.

Det är tillåtet att hålla burfåglar utomhus. Om temperaturen är lägre än vad arten är van vid i naturen måste fåglarna ges tid att vänja sig vid den lägre temperaturen. De ska alltid ha tillgång till ett utrymme där temperaturen är högre än 0 grader Celsius. Du måste också se till att fåglarna är skyddade mot regn och vind och att de har tillgång till skugga under sommaren". "Om du bedriver yrkesmässig verksamhet med fåglar behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du som i större omfattning upplåter, förvarar eller utfodrar andras burfåglar. En verksamhet är av större omfattning när den bedrivs med sex eller fler förvaringsutrymmen".

Försäkring kan man välja till om man vill, men det kan bli väldigt dyrt efter som man försäkrar varje enskilt djur, det finns i dag inget försäkringsbolag som erbjuder en samlad gruppförsäkring för hela fågelhållningen. Om man inte har försäkring och behöver uppsöka djursjukhuset, en olycka eller sjukdom kan mycket väl drabba just din fågel. Samtidigt har man många fåglar i sitt fågelhåll så knäcker försäkringspremien lätt ens ekonomi. Det finns fall då brand utbrutit i fågelhuset, vad som gäller vid dessa extrema förhållande får man kolla med det försäkringsbolag som bygget är försäkrat i. Försäkra sina fåglar är en balansgång som var och en får ta ansvar. Lagen säger att fåglarna inte får lida i onödan, detta är givetvis självklart för en sann djurvän. Vid vissa sjukdomsfall har vi anmälningsplikt till närmaste veterinär enlig Epizooti lagen. Den behandlar i stort följand: Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitt bland djur fråndjur till människa (Epizootiska sjukdomar)
Den som har anledning misttänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård skall omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär. Tills dess ett besked av en veterinär föranleder något annat skall den som har djuren i sin vård gör a vad som är rimligen kan begäras för att förhindra eller begränsa smittspridning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den enskilde skall göra. En fågel som är sjuk, skadad eller visar andra tecken på ohälsa, ska snarast ges nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din fågel inte mår bra".

Mark levande fåglar typ vaktlar skall ha skydd att gömma sig i typ växter och dylikt. Marken bör också vara torr, dvs. täckt med strömedel detta förhindrar frost skador på tårna. Det frodas också bakterier och parasiter om det ständigt är blött på marken. Badande fåglar skall ha tillgång till fågelbad som de kan bottna i. Sandbadande fåglar skall ha tillgång till ren och finkornig sand. Sittpinnar helst av naturgrenar anpassade efter fåglarnas fötter, så att greppet varierar runt pinnen. Detta ger gymnastik för fötterna och är bra för fötternas muskulatur. Naturgrenarna ger också ett normalt slitage av trampdynor samt slipar tånaglarna till vis mån. Pinnar för utomhusbruk skall vintertid vara så tjocka att en sovande fågel kan dölja sina fötter i bukens fjädrar, detta förhindra att de får frostskador på tårna. Myndighet som ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen efterföljs är kommunen. Den lokale djurskyddsinspektören normalt anställd på kommunens miljö och hälsoskyddskontor ansvara för kontrollen av djurskyddslagen.

Fodertillgång skall anordnas så att alla fåglarna kan nå fodret utan att hindra varandra, vissa arter kan under vissa tillfälle vara dominanta runt foderskålen och jaga bort sina artfrände, det är då lämpligt att ha foder på flera olika platser i buren. Typen av foder skall vara välanpassat för arten som hålls i buren. fåglar som har hög ämnesomsättning skall ha fri tillgång till foder till dessa räknas en del frukt och insektsätande fåglar samt de som äter nektar. Fåglar som hålls utomhus på vintern skall ha fri tillgång till foder som innehåller tillräckligt med energi för att fågeln skall kunna producera värme. matsmältnings grus skall ges till de fåglar som äter fröer utan att skal dem först. För samtliga arter gäller fri tillgång till rent vatten

För mer information om olika arters surfa in på vårt register för månaden fågel. Där kan du hitta grundläggande information om de arter som du söker, vilka olika arter som går ihop är inte helt enkelt att redogöra för på ett enkelt sätt, här får man nog lita på uppfödarnas kompetens.

En del uppfödare föredra av ekonomiska skäl att ta de befruktade äggen från kull 1 och lägga dem i äggkläckningsmaskin för att sedan handmata ungarna, paret går då om och lägger nya ägg (kull 2) som de själva får ta hand om och föda upp. Allmänt kan tyckas att man inte skall störa ett fungerande häckande par , framför allt inte av ekonomiska skäl. Det kan var så att hanen dödar ungarna eller att de inte tar hand om sina ungar och låter dem dö, då är man i ett annat läge, då blir handmatning det enda sättet för att rädda ungarna. Moraliskt kan det allmänt bland uppfödare tyckas att det är okey att äggkläckningsmaskinen kläcker äggen och handmatning av ungarna sker, då en art som man bara har ett fåtal par av inom EU lägger sina första befruktade ägg. För artens fortlevande som voljär fågel är detta kanske ända utvägen.

Källor:

  • Djurskyddsmyndighetens författningssamling
  • Statens jordbruksverks författningssamling
MBF - Fågelfakta